20161130144943_עיריית-תל-אביב

חלקות 57, 58 ו- 59 בגוש 7077 הנכללות במתחם הידוע כמתחם ״יצחק שדה״ או ״חסן עראפה" בתל אביב

בתוקף תפקידם ככונסי נכסים לצורך פירוק השיתוף במקרקעין הרשומים כחלקות 57, 58 ו- 59 בגוש 7077 הנכללות במתחם הידוע כמתחם ״יצחק שדה״ או ״חסן עראפה" (להלן: ״החלקות״), מזמינים הח״מ בזאת את הציבור להציע הצעות לרכישת שלוש החלקות יחדיו, בהתאם להזמנה להציע הצעות המפורטת מטה. 1. הממכר כולל את זכויותיהם של בעלי הזכויות בכ״א מהחלקות במצבן Read more about חלקות 57, 58 ו- 59 בגוש 7077 הנכללות במתחם הידוע כמתחם ״יצחק שדה״ או ״חסן עראפה" בתל אביב[…]

זלמן שניאור 4 קרית נורדאו נתניה

דירת מגורים מכונס נכסים ברחוב זלמן שניאור 4 קרית נורדאו נתניה דרום

מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות הבעלות בדירת מגורים בת 3 חדרים בקומה 8 (מתוך 8 קומות) ברחוב זלמן שניאור 4 קרית נורדאו נתניה דרום, הידועה כתת חלקה 29 בחלקה 22 בגוש 7959 הדירה תימכר ותימסר במצבה כפי שהיא כולל המחוברים שבה (AS-IS), ועל המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את הדירה, מצבה הפיזי, המשפטי והתכנוני, הזכויות Read more about דירת מגורים מכונס נכסים ברחוב זלמן שניאור 4 קרית נורדאו נתניה דרום[…]

20161130144943_עיריית-תל-אביב

רכישת חלקים בלתי מסוימים ממתחם קרקע בשכונת הרכבת בתל אביב יפו

בתוקף תפקידי ככונס נכסים בתיק הוצאה לפועל המתנהל בתל אביב. מתפרסמת בזה הזמנה להגיש הצעות לרכישת חלקים בלתי מסוימים ממתחם קרקע בתל-אביב-יפו. כדלקמן: 1 חלקים בלתי מסוימים ממתחם קרקע בשכונת הרכבת, תל־אביב־יפו, המהווים כ-81.90 מ״ר קרקע במושעא והידועים כגוש: 6950, חלקה: 25 (להלן: ״הנכס״). 2 הצעות יש להגיש במשרד הח"מ עד ליום 29.3.18 שעה 12:00, Read more about רכישת חלקים בלתי מסוימים ממתחם קרקע בשכונת הרכבת בתל אביב יפו[…]

הביטחון 12 קריית אונו

דירת 3 חדרים מכונס נכסים ברחוב הביטחון 12 קרית אונו

מוזמנות בזה הצעות לרכישת כל הזכויות בדירה בת 3 חדרים בבניין ברחוב הביטחון 12 (קומה 2) בקרית אונו, שטח רשום של 57.80 מ"ר, הידועה כגוש 6490 תת חלקה 251/15 (להלן: "הדירה״), וזאת במסגרת ניהול עיזבון המנוחה טטיאן פרוידנברגר ז״ל. 1. הצעות לרכישת הדירה יש להגיש במשרד הח"מ. בכתב, עד ליום 30.4.2018. 2. ההצעות יהיו נקובות Read more about דירת 3 חדרים מכונס נכסים ברחוב הביטחון 12 קרית אונו[…]

קיבוץ גלויות 6 נשר

דירה מכונס נכסים ברחוב קיבוץ גלויות 6 בנשר

1. מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות בדירה ברח׳ קיבוץ גלויות 6, נשר הידועה כגוש 11231 חלקה 146 תת חלקה 2 . (להלן: ׳׳הנכס׳׳). 2. על המציע לבדוק בעצמו ובאחריותו הבלעדית את הנתונים הפיזיים, התכנוניים והמשפטיים הקשורים בנכס. כונס הנכסים לא יהיה אחראי על כל פגם או אי התאמה שיתגלו בנכס וכל הצעה שתוגש תהא רק Read more about דירה מכונס נכסים ברחוב קיבוץ גלויות 6 בנשר[…]

20161130144943_עיריית-תל-אביב

נכס מכונס נכסים הידוע כחלקה 59 בגוש 7077 במתחם יצחק שדה בתל אביב

בתוקף תפקידם ככונסי הנכסים לצורך פירוק השיתוף במקרקעין הרשומים כחלקה 59 בגוש 7077 הנכלל במתחם הידוע כמתחם ״יצחק שדה״ או "חסן עראפה״ (להלן: "החלקה״), מזמינים הח״מ בזאת את הציבור להציע הצעות לרכישת החלקה, בהתאם להזמנה להציע הצעות המפורטת מטה. 1 .הממכר כולל את זכויותיהם של בעלי הזכויות בחלקה במצבה ״WHERE IS״ ,״AS-IS״ בכפוף ובהתאם לאמור Read more about נכס מכונס נכסים הידוע כחלקה 59 בגוש 7077 במתחם יצחק שדה בתל אביב[…]

דירות מכונס נכסים ברחוב הרב חן 6 ירושלים

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות דירות ברחוב הרב חן 6, ירושלים מוזמנות בזה, הצעות נפרדות, לרכישת זכויות בעלות של שלוש דירות הנמצאות ברחוב הרב חן 6, ירושלים. והידועות בלשכת רישום המקרקעין בירושלים כגוש 30024 חלקה 17, ותתי החלקות שכדלקמן: תתי חלקות 1-4- דירה בשטח של 50 מ״ר(להלן: ׳־דירה מסי 11״). תת חלקה 5 – דירה Read more about דירות מכונס נכסים ברחוב הרב חן 6 ירושלים[…]

הנגב

משק חקלאי מס' 49 במושב בית הגדי

מוזמנות בזה הצעות לרכישת הזכויות במשק חקלאי מס׳ 49 במושג גית הגדי, הכולל שתי יחידות למגורים בשטח כנוי כולל של כ• 190 מ״ר(והידוע גם כגוש 100342, חלק מחלקה 2 (להלן: ״המשק״ י/או ״הנחלה״). תקן הנחלה הוא 80 דמם חקלאי. המשק מורכב משלוש חלקות(חלקה אי­כ­ס! דונם, חלקה ב׳ כ־ 12 דונם, חלקה ג׳ – כ־ 12 Read more about משק חקלאי מס' 49 במושב בית הגדי[…]

20161130144943_עיריית-תל-אביב

נכס מכונס נכסים הידוע כחלקה 58 בגוש 7077 במתחם יצחק שדה בת"א

בתוקף תפקידם ככונסי נכסים לצורך פירוק השיתוף במקרקעין הרשומים כחלקה 58 כגוש 7077 הנכלל במתחם הידוע כמתחם ׳׳יצחק שדה׳־ או ■יחסן עראפה״ (להלן: ״החלקה׳־), מזמינים הח״מ בזאת את הציבור להציע הצעות לרכישת החלקה. בהתאם להזמנה להציע הצעות המפורטת מטה. 1 .הממכר כולל את זכויותיהם של בעלי הזכויות בחלקה במצבה ׳׳WHERE IS״ ,׳׳AS-IS־׳ בכפוף ובהתאם לאמור Read more about נכס מכונס נכסים הידוע כחלקה 58 בגוש 7077 במתחם יצחק שדה בת"א[…]