נכס מכונס נכסים הידוע כחלקה 58 בגוש 7077 במתחם יצחק שדה בת"א

בתוקף תפקידם ככונסי נכסים לצורך פירוק השיתוף במקרקעין הרשומים כחלקה 58 כגוש 7077 הנכלל במתחם הידוע כמתחם ׳׳יצחק שדה׳־ או ■יחסן עראפה״ (להלן: ״החלקה׳־), מזמינים הח״מ בזאת את הציבור להציע הצעות לרכישת החלקה. בהתאם להזמנה להציע הצעות המפורטת מטה.

1 .הממכר כולל את זכויותיהם של בעלי הזכויות בחלקה במצבה ׳׳WHERE IS״ ,׳׳AS-IS־׳ בכפוף ובהתאם לאמור בהסכם המכר (להלן: ־׳הממכר״). על המציע מוטלת האחריות הבלעדית והמלאה לבדוק את מצבו של הממכר, לרבות התכנוני. המשפטי והפיזי, הזכויות בו, אפשרויות ניצולן ובל מידע רלבנטי מכל מן וסוג שהוא.

  1. המתעניינים מוזמנים לקבל את תיק הצעה בדואר אלקטרוני, הכולל כתב הנחיות למציע; נוסח חוזה המכר; חוות דעת שמאית; נוסח הערבית הבנקאית; טופס ההצעה ומסמכים נוספים (להלן: י׳תיק ההצעה־׳). תיק ההצעה יועבר לאחר תאום והרשמה במשרדם של אחד מכונסי הנכסים המפורטים מטה.
  2. במהלך הליכי פירוק השיתוף הביעו חלק מבעלי הזכויות רצונם בקבלת הצעות להתקשרות בעסקת קומבינציה או עסקת בניה אחרת בקשר לזכייותיהס. בתיק ההצעה מצוייה רשימה של כלל בעלי הזכויות בחלקה לצורך פנייה אליהם, למי שיחיה מעוניין בכך.
  3. מובהר כי אין באמור בתיק ההצעה כדי להוות מצג כלשהו; כי המציע אינו רשאי להסתמך על האמור בחוות הדעת השמאית. אלא היא נועדה כמסמך עזי־ בלבד; וכי על אף כל האמוי־ במסמכים אלו, יחדיו ו/או בנפרד, אין בכך כדי לגרוע או למעט מחובות המציע לבצע את כל הבדיקות ולוודא בעצמו את המצב התכנוני, המשפטי והפיזי של הממכר.
  4. הצעות לרכישת הזכויות בממכר ניתן להגיש אך ורק במשרדי עוה"ד דוד בסון. ברחוב דניאל פריש 3, קומה 8, תל אביב על גבי מסמכי תיק ההצעה בלבד. להצעה יש לצרף בטוחה בנקאית כמפורט בתיק ההצעה בשיעור של 10 אחוז מסכום ההצעה כנוסחה בתיק ההצעה. בתוספת מע״מ כחוק. את ההצעית יש להגיש בהתאם לכתב ההנחיות במעטפה סגורה. לא יאוחר מיום 10/5/18 בשעה 12:00. הצעות שתישלחנה בדואר לא תתקבלנה.
  5. על הליכי ההזמנה להציע הצעות ועל הליכי המכירה לא יחולו דיני המכרזים. החי׳מ אינם מתחייבים למכור את הזכויות בממכר ו/אי בכל אחת מהחלקות והם שימי־ים על זכותם להל מו"מ ו/או לערוך התמחרות עם מי מהמציעים ו/או עם גורמים אחרים לפי שיקול דעתם הבלעדי. ובכלל זאת הס אינם מחויבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא בכלל, הם רשאי לבטל ו/או לעכב את מכירת החלקות ולהתחיל בכך כל עת מחדש. לאפשר תיקון ו/או שינוי ו/או תוספת. להאריך מפעם לפעם את המועד האחרון. לקבל הצעות לאחר המועד האחרון שנקבע לכך, ולנקוט בכל דרך אחרת הנראית להם לפי שיקול דעתם הבלעדי.
  6. כל התקשרות למכירת הממכר תיעשה בפיקוח בית המשפט השלום בהרצליה והיא כפופה לאישורי.

**רוצה לקבל עדכון במייל מיד כשעולה נכסים חדשים לאתר? הצטרף/י לרשימת התפוצה שלנו בחינם בתחתית העמוד.