מגרש ביעוד למגורים בראש העין
1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת מגרש בראש העין ביעוד למגורים ברחוב כחל – בשכונת פסגת טל בשטח של 387 מ"ר( מגרש 130 לפי תב"ע רנ/מק/2010/ג) להלן: "הנכס"(.
2. הנכס נמכר בהתאם למצבו הפיזי, התכנוני, הרישומי והמשפטי. במצבו
.)As is( הקיים
3. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו כל מידע בקשר לנכס ולזכויות בו, המשפטי, התכנוני של הנכס ושל הזכויות בו, אפשרויות השימוש והניצול של הנכס וזכויותיו, ולהגיש הצעתו אך ורק בהסתמך על בדיקותיו ובאחריותו הבלעדית.
4. אין הבעלים של הנכס או הח"מ מקבלים על עצמם אחריות כלשהי לגבי תיאור הנכס, לרבות עניין דיוק הנתונים במודעה, ו/או לגבי מצבו הפיזי, המשפטי, התכנוני של הנכס ו/או באשר לזכויות בנכס.
5. לתיאום ביקור בנכס יש ליצור קשר עם הח"מ .
6. הצעות בכתב, יש למסור במשרד עו"ד אלברט בן פורת, עד לתאריך
18.4.18 בשעה 16:00. על המציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית לפקודת עו"ד בן פורת אלברט בשיעור %5 מסכום הצעתו, הצעה שתוקפה למשך תקופה של 2 חודשים, אשר תחולט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש, ללא צורך בהוכחת נזק, במידה שמציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר מייד בתום ההתמחרות ו/או לא יממש את המכירה ו/או לא יעמוד בתשלום מלוא התמורה תוך 60 יום מיום קבלת הצעתו.
מציע שהצעתו תתקבל, יידרש לחתום על הסכם מכר, בנוסח המצוי במשרד הח"מ .
מציע אשר הצעתו נדחתה, יקבל חזרה את המחאתו בסמוך לאחר ביצוע ההתמחרות.
7. ההזמנה להציע הצעות אינה כפופה לדיני המכרזים והח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, הח"מ רשאי שלא למכור את הנכס כלל ו/או לדחות ו/או להאריך כל מועד, לרבות מועדי קבלת הצעות ומועדי התמחרות.
8. הח"מ שומר על זכותו הבלעדית, עפ"י שיקול דעתו, לנהל מו"מ בכל שלב וכן לנהל התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או עם אחרים, עם כולם יחד, עם חלקם או עם כל מציע בנפרד, ככל שהדבר יידרש בכל עת ובכל שלב לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי.
9. הח"מ לא ישלם כל דמי תיווך ו/או עמלה.
אלברט בן פורת, עו"ד- ב"כ בעלים רחוב יגאל אלון 55
טל: 03-9040406 פקס: 0732529279