דירה מכונס נכסים בשכונת רוממה בירושלים

1 . מוזמנות בזאת הצעות לרכישת דירה בת 3 חדרים, בקומה חמישית ברחוב שמגר 16 ירושלים (להלן: "הנכס").
2 . הנכס נמכר במסגרת תיק הוצל"פ במצבו כפי שהוא .(AS-IS)  .
3. על המציע ובאחריותו לבדוק את טיב הנכס, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל את מצבו הפיזי, המשפטי והתכנוני, על כל הכרוך בכך. הח"מ, בתוקף תפקידו, לא ישא באחריות כלשהיא לאף אחד מהעניינים הנ"ל.
4 . הצעות בכתב יש למסור למשרד הח"מ עד ליום 22.4.2018 בצירוף המחאה בנקאית ו/או ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בגובה 10% מסכום ההצעה לפקודת גזברות ההוצאה לפועל. תוקף הערבות, יהיה עד לתום 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. ההמחאה או הערבות יחולטו, במקרה שמציע שהצעתו אושרה, יחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם מכר מייד עם קבלת הצעתו.
5 . נוסח ההסכם עליו יידרש המציע לחתום מצוי במשרד כונס הנכסים לעיון המציע.
6 . דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו, על הצעות שתוגשנה ועל הליך בחירת הזוכה.
7 . אין הח"מ מתחייב למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל והוא שומר על זכותו לנהל מו"מ עם המציעים ו/או אחרים ולנהל התמחרות בין המציעים ו/או אחרים.
8 . המכירה כפופה לאישור בימ"ש של פש"ר וכבוד רשם ההוצאה לפועל בירושלים.
9 . לפרטים נא לפנות לח"מ בטלפון 02-6230336 אמיר כהן, עו"ד – כונס הנכסים יואב לוי ושות' – עורכי דין יהושע בן נון 27 א, ירושלים טל. 02-6230336 , פקס. 02-6230335
מצורפת מפה לצורך התמצאות וכן תמונת השכונה:

**רוצה לקבל עדכון במייל מיד כשעולה נכסים חדשים לאתר? הצטרף/י לרשימת התפוצה שלנו בחינם בתחתית העמוד.