דירת מגורים מכונס נכסים ברחוב דרך צרפת 13 חיפה

1 .מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירת מגורים המצויה בקומה השלישית בבית המשותף ברח' דרך צרפת 13, חיפה, הידועה כתת חלקה 15, חלקה 284 בגוש 10906 (להלן: "הדירה.)"
2 הצעות לרכישת הדירה יש להגיש בכתב, באמצעות חתימה על מסמכי ההצעה שיומצאו על ידי הכונסים, לא יאוחר מיום ____ שעה 18:00 למשרד הח"מ, בצירוף המחאה בנקאית ערוכה לפקודת עוה"ד מורן בן יצחק ודוד ברקוביץ בתפקידם ככונסי נכסים, אשר תחולט, היה ומגיש ההצעה יסתלק מהצעתו .
3 .אין לראות במידע המפורט במודעה זו ו/או במידע שיימסר למעוניינים, אסמכתא כלשהיא לכל דבר ועניין, ועל המציע לברר, על אחריותו הבלעדית, את כל הפרטים הנוגעים לדירה, לרבות מצבה הפיזי, התכנוני והמשפטי, אפשרויות הניצול שלה, החלקות הגובלות, חיובי המסים ,האגרות וכל ההוצאות אשר יחולו בקשר אליה .
4 . אין הח"מ אחראים ביחס לדירה, למצבה המשפטי ו/או התכנוני והיא תימכר כפי שהיא( AS IS).
5 .אין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא, והם יהיו רשאים לנהל משא ומתן עם כל אחד מהמציעים בנפרד ו/או במאוחד, וכן עם אחרים לפי שיקול דעתם ,כולל קיום משא ומתן ו/או התמחרות ביניהם. הח"מ רשאים להאריך ו/או לשנות מועדים ואין בהזמנה זו ו/או בהצעות שתתקבלנה, משום התחייבות ו/או הסכמה, למכור את הדירה. דיני המכרזים ו/או דיני החוזים לא יחולו על הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה במסגרתה ועל הליך בחירת הזוכה ולא ישולמו דמי תיווך.
6 . בדבר פרטים ותיאום ביקור במקום, נא לפנות למשרדי הח"מ, בימים א'-ה', בין השעות:
.09:00-16:00
7 . ניתן לפנות גם בדוא"ל yulia@bbilaw.co.il והמסמכים הרלבנטיים יועברו בדוא"ל חוזר.
8 . מכירת הנכס כפופה לאישור ביהמ"ש לענייני משפחה, בחיפה.
9 .הזוכה, יחתום על הסכם לרכישת הנכס, בהתאם לנוסח אשר ייקבע על ידי הח"מ ואשר יאושר ע"י ביהמ"ש לענייני משפחה, בחיפה.

דוד ברקוביץ, עו"ד
מרח' הנביאים 26, חיפה
טל '04-8661333 פקס '04-8739203

בלומוביץ בן יצחק – משרד עורכי דין
מדרך העצמאות 84, חיפה (קומה 3) טל '04-8661333 פקס '04-8739203
טל :'04-8553320 פקס: 04-8553316
בתפקידם ככונסי נכסים

מצורפת מפה לצורך התמצאות וכן תמונת השכונה:


**רוצה לקבל עדכון במייל מיד כשעולה נכסים חדשים לאתר? הצטרף/י לרשימת התפוצה שלנו בחינם בתחתית העמוד.