דירה מכונס נכסים ברחוב קרל נטר 7, תל אביב

בתוקף תפקידי ככונסת נכסים מטעם בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב מתפרסמת בזה הזמנה להציע הצעות כדלקמן:
1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בדירה ברחוב קרל נטר 7, תל אביב הידועה גם כחלקה 15 תת חלקה 2 בגוש 7452 (להלן ״הנכס״).
2. הנכס יימכר כפנוי במצבו הפיזי, התכנוני, ההנדסי והמשפטי הנוכחי AS-IS.
3. אין הח״מ אחראית למצב כלשהו באשר לנכס ו/או לזכויות בו ו/או לכל פגם ו/או אי התאמה שיתגלו בנכס, בין אם הוא גלוי ובין אם הוא נסתר.
4. את תיק ההצעה הכולל: טופס הצעה, נסח טאבו שהופק מן האינטרנט והסכם לרכישה המחייב, ניתן לקבל במשרדה של הח״מ, הנוסח המחייב של תיק ההצעה הינו זה המצוי במשרדה של הח״מ.
5. ביקור בנכס יעשה בתיאום מראש עם הח״מ בנייד : 050-7281282.
6. הצעה לרכישת הנכס יש להגיש במשרדה של כונסת הנכסים הח״מ עד לא יאוחר מתאריך 15.05.2018 בשעה 16:00, בצירוף צ׳ק בנקאי בגובה 10 אחוז מהסכום המוצע (ללא תשלום דמי תיווך) (להלן: ״הפיקדון״), אשר יחולט כפיצוי מוסכם מראש וללא הוכחת נזק, במקרה שמציע אשר הצעתו התקבלה לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או יחזור בו מהצעתו.
7. מציע שהצעתו נדחתה יוחזר לו הפיקדון.
8. התמחרות בין מגישי ההצעות בלבד תתקיים במשרד הח״מ בכתובת דניאל פריש 3, תל אביב- בניין ״המגדל״, קומה 25, ביום 22.05.2018 בשעה 17:00.
9. הח״מ אינה כפופה לדיני המכרזים ואינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה כלשהי.
10. המכירה כפופה לאישור בית משפט לענייני משפחה בתל אביב ולזכות סירוב ראשונה של בעלי הזכויות בנכס.
11. לח״מ תהיה הזכות להאריך את התקופה לקבלת הצעות.
12. אין הח״מ מתחייבת למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוהה ביותר , או בכלל ושומרת על זכותה לנהל תחרות בין המציעים.
שדית פשלי, עו״ד
כונסת נכסים ע״פ מינוי ביהמ״ש
רח׳ דניאל פריש 3 תל אביב- בניין ״המגדל״ קומה 25
טל׳: 03-5033330, פקס: 03-5032030

מצורפת מפה לצורך התמצאות וכן תמונת השכונה:


**רוצה לקבל עדכון במייל מיד כשעולה נכסים חדשים לאתר? הצטרף/י לרשימת התפוצה שלנו בחינם בתחתית העמוד.