דירה מכונס נכסים ברחוב קפלן אליעזר 32 פתח תקווה

מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בנכס (דירת מגורים) הנמצא בקומה הרביעית, ברחוב קפלן אליעזר 32, בפתח תקווה, הידוע כגוש 6372 חלקה 159, תת חלקה 23 (להלן: ״הנכס,׳).
1. על המציע לבדוק על אחריותו בלבד את מצבו של הנכס ואת כל הפרטים הנוגעים לו, לרבות: מצבו המשפטי, הפיזי, התכנוני, חיובי המס וכל עניין אחר.
הנכס נמכר במצבו הנוכחי(AS-IS) והכונסים אינם אחראים לטיב הנכס או למצבו ולשימוש בו.
רוכש הנכס יידרש לחתום על הסכם שניתן לקבל העתק ממנו במשרדי הכונסים לאחר יום הביקור בנכס.
2. הצעות לרכישת הנכס, נקובות בשקלים חדשים, יש להגיש בכתב במשרדו של עו״ד מיכאל גבור ברח׳ גיבורי ישראל 40, נתניה, בצרוף המחאה בנקאית ערוכה לטובת עו״ד מיכאל גבור ועו״ד חוסאם זועבי ככונסי הנכסים בגובה של 10 אחוז מן הסכום המוצע, כשהיא בתוקף למשך שישה חודשים מיום הוצאתה.
3. כונסי הנכסים יהיו רשאים לחלט את ההמחאה הבנקאית במקרה בו המציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מההצעה וזאת כפיצוי מוסכם. מציע שלא יזכה תוחזר לו ההמחאה ללא הצמדה וללא ריבית.
4. את ההצעות יש להגיש עד ליום 10.5.2018 שעה 16:00 בדרך של הגשת הצעה חתומה על ידי המציע, כאשר סכום התמורה ממולא ע״י המציע.
5. הח״מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר והם שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו״מ, בכל שלב שהוא, עם כל המציעים ביחד או עם אחד מהם או עם יותר מאחד מהם בנפרד ו/או לקיים תחרות פומבית ־ התמחרות בין המציעים. הח״מ יהיו רשאים לפרסם הזמנות נוספות, להציע הצעות לרכישת הנכס ולשנות את חוזה הרכישה בהתאם. דיני המכרזים אינם חלים על הזמנה זו.
6. לקבלת פרטים נוספים בעניין מועד הליך ההתמחרות ו/או לתיאום מועד לביקור בנכס ניתן לפנות לכונסי הנכסים -הח״מ .
7. המכירה כפופה לאישור ראש ההוצאה לפועל בנתניה במסגרת תיק 17־511885-11
מיכאל גבור, עו״ד כונס נכסים
טל: 4662767־077
פקס: 4662768־077

חוסאם זועכי־ עו״ד, כונס נכסים
גיבורי ישראל 40
נייד: 4575119־052
פקס: 5446315־03

**רוצה לקבל עדכון במייל מיד כשעולה נכסים חדשים לאתר? הצטרף/י לרשימת התפוצה שלנו בחינם בתחתית העמוד.